Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

 

Інформація для мешканців міста щодо Закону України Про звернення громадян
 Інформація для мешканців міста щодо Закону України Про звернення громадян

zveri

 У Борщівській міській раді на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» ведеться робота з прийому звернень громадян.

Графік роботи:

понеділок - четвер 08.00-13.00, 14.00-17.15; п'ятниця 08.00-13.00, 14.00-16.00

phone info

 

 2-12-64, 2-20-95

  email                                                                

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Нормативно-правова база:

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996

Указ Президента України № 109/2008 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 07.02.2008

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14.04.1997

 

Інформація для мешканців міста щодо Закону України «Про звернення громадян»

Відповідно до Конституції України (ст.40) усі мають право направляти індивідуальні, колективні письмові звернення чи особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін. Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян у відповідності з їх компетенцією, згідно Конституції України та Закону України «Про звернення громадян».
Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, підприємств зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом громадян з особистих питань проводиться керівництвом згідно затверджених графіків. Виїзні прийоми громадян за місцем їх роботи і проживання проводяться у зручний час для жителів згідно затверджених графіків прийому. Графіки прийому доводяться до відома громадян через засоби масової інформації.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян, на підприємствах визначається та затверджується їх керівниками. Особисту відповідальність за організацію прийому і розгляду заяв і скарг громадян у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях несуть їх керівники.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» кожний вид звернень: пропозиція, заява, скарга суттєво відрізняються одне від одного за своєю спрямованістю та юридичній характеристиці.
У процесі роботи із зверненнями громадян і при їх аналізі ця обставина має важливе значення. Різний і підхід до розгляду пропозицій, заяв, різні терміни розгляду, порядок виконання тощо.
У Законі України «Про звернення громадян» розкривається зміст понять «пропозиція», «заява», «скарга». Характеризуючи ці види звернень, слід відмітити, що якщо пропозиція (порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади) і заява (про надання житлової площі, переведення на іншу роботу тощо) як правило, не пов’язані з порушенням прав та інтересів громадян, які охороняються законом, то у скарзі завжди вказується на порушення прав або інтересів громадян, які охороняються законом.

У Законі України «Про звернення громадян» є терміни «право громадян» і «законний інтерес». Потрібно мати на увазі, що це різні категорії. Право (на працю, охорону здоров’я тощо) при наявності певних умов має бути задоволеним, бо цим правом громадянин наділений державою у встановленому порядку. Законний інтерес захищається державою, але він не перетворений державою у право за економічними, технічними або іншими причинами (недостатній рівень виробництва, відсутність організаційних
можливостей тощо) не завжди дозволяють повністю задовольнити заяви громадян.

При вирішенні звернення щодо задоволення законного інтересу залишається простір для розсуду посадової особи в процесі прийняття рішення, враховуються фактичні можливості, доцільність, сімейний і матеріальний стан громадянина, який звернувся та деякі інші чинники.
Слід мати на увазі, що не є скаргою, пропозицією, заявою ділові листи державних органів, громадських організацій або посадових осіб, обумовлені компетенцією. Реєстрація цієї кореспонденції ведеться окремо від реєстрації звернень громадян.
Колективними зверненнями слід вважати звернення від двох і більше осіб, а також звернення однієї особи за дорученням колективу. Колективні звернення розглядаються на рівних підставах з індивідуальними. Разом з тим, цілком зрозумілий інтерес державних органів до таких звернень, які висловлюють думку колективу або групи громадян. Якщо пропозиція, заява розглядаються саме тими державними органами і посадовими особами, які наділені відповідними повноваженням, скарги повинні розглядатися органами або посадовими особами вищестоящими по відношенню до органів і осіб, дії яких оскаржуються.

У Законі України «Про звернення громадян» чітко підкреслено статтю 7 «Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії та рішення яких оскаржуються». Оскільки на практиці відомі факти порушення цієї норми, на її чітке виконання слід звернути особливу увагу. Пропозиції, заяви, скарги з питань, вирішення яких не входить до повноважень даного органу, не пізніше як у п’ятиденний термін надсилаються за належністю, про що обов'язково повідомляється заявник.
Заяви (клопотання), пропозиції, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто.

Громадянин при розгляді заяви та скарги має право:
- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу брати участь у перевірці поданої скарги та заяви;
- знайомитися з матеріалами перевірки;
- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України «Про звернення громадян» встановлені такі терміни:
- не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок;
- в інших випадках - невідкладно, не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити питання по суті;
- у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, терміни вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом України «Про звернення громадян». Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Звертаємо увагу громадян на те, що у зверненні має бути зазначено:
- прізвище, ім”я, по батькові;
- місце проживання громадянина, номер телефону;
- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення надсилається поштою або може бути передане громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймались за його зверненнями раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину(за його бажанням).

 Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян та організацію особистого прийому громадян

 

Інформація про звернення громадян за І півріччя 2018 року

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І-ше півріччя 2018 рік у Борщівській міській раді

Впродовж І півріччя 2018 року робота із зверненнями громадян у Борщівській міській раді була спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За І півріччя 2018 року до Борщівської міської ради надійшло 642 звернень громадян, у 2017 році – 687, що на 45 одиниць менше, ніж у минулому році. Більшість звернень подано особисто заявниками через загальний відділ виконавчого комітету. Від органів вищого рівня та контролюючих органів надійшло 7 звернень, зокрема: Борщівська районна державна адміністрація - 2, Урядова телефонна “гаряча лінія” - 5. Відповідно з Класифікатором звернень в них були порушені питання: надання матеріальної допомоги на лікування – 3, стан перебування на квартирному обліку – 2; земельні відносини - 2 . Усі ці заяви були опрацьовані, всебічного розглянуті, про що були надані відповіді заявникам та проінформовані органи вищого рівня влади.

За звітний період надійшло 17 колективних звернень (за І –ше півріччя 2017 року -25), у яких були порушені питання комунальної галузі, благоустрою, ремонту будинків, доріг, вуличного освітлення. А саме - 2 заяви щодо проведення водогону на вул. Нова, Пулюя м. Борщева; облаштування автобусної зупинки на вул. Кондри м. Борщева від жителів с. Стрілківці, Пищатинці; ліквідація стихійного сміттєзвалища від жителів с. Висічка; про розірвання договору оренди водойми з підприємцем в с. Мушкатівка; ремонт містка через річку Нічлаву, вуличне освітлення від жителів вул. С.Петлюри м. Борщева; ремонту даху буд. 89 вул. С.Бандери м. Борщева тощо.

Питання, які найчастіше порушують громадяни стосуються земельних відносин – 228 (2017 р. - 204 ), соціального захисту – 247 (2017 р. - 241), житлово-комунального господарства, будівництва та підприємництва - 102 (2017 р.128).

Міським головою проводився особистий прийом громадян, на якому побували 48 осіб, у відповідному періоді минулого року цей показник становив 62 усних зверненнь. Усі заявники отримали роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Станом на 01.07.2018 року позитивно розглянуто 488 звернень (76 %), надано роз’яснення – 62 (9,7%), відмовлено у задоволенні – 28 (4,4 %), а також перебувають на виконанні 64 заяви (9,9%). Усі порушені громадянами питання одразу вирішити позитивно не можливо, оскільки фінансові ресурси сплановано виділяються на конкретні об’єкти у відповідності до річного розпису доходів та видатків. Але, все ж таки, міською владою було задоволено велику кількість скарг стосовно поточного ремонту об’єктів ремонту доріг, відновлення зовнішнього освітлення та інших питань житлово-комунального господарства за рахунок перерозподілу вільних залишків коштів.

В звітному періоді робота щодо виділення матеріальної допомоги громадянам проводилась відповідно до Програми одноразової матеріальної адресної допомоги мешканцям Борщівської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 рр., затвердженої рішенням Борщівської міської ради від 22.08.2017 №335. Протягом І півріччя 2018 року надано адресну матеріальну допомогу 173 особам на суму - 94800грн., з депутатського фонду 58 особам на суму 98000грн.

В Борщівській міській раді організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України.  

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                          І. Мороз

Інформація про звернення громадян за 2018 рік

Інформація про стан розгляду звернень громадян, які надійшли  в Борщівську міську раду за 2018 рік

Робота зі зверненнями громадян в Борщівській міській раді проводиться відповідно до вимог  Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»   постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» та  Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян та організацію особистого прийому громадян затвердженого рішенням виконавчого комітету Борщівської міської ради від 18 червня 2018 року №110. 

Впродовж 2018 року  забезпечено неупереджений,  об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян  щодо оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог громадян, поновлення порушених їх  прав.

Виконання завдань з організації роботи із зверненнями громадян покладено на загальний відділ виконавчого комітету Борщівської міської ради.

Впродовж 2018 року Борщівською міською радою розглянуто 1358 звернень громадян (у 2017 році цей показник становив 1499, або менше в порівнянні з поточним роком на 9,4% від загальної кількості), в тому числі за формою надходження:

1211 -  звернень,  які  заявники особисто подали через загальний відділ міської ради;
16 – звернень надійшли поштою, або були переадресовані іншими органами державної влади;
95 – звернень, заявники звернулись на особистий прийом громадян до міського голови;
14- звернень, заявники звернулись до органів влади вищого рівня  через «гарячу» телефонну лінію та які були переадресовані за належністю до Борщівської міської ради ;
22- звернень, заявники звернулись до міського голови під час виїзного прийому громадян.

Відповідно з Класифікатором звернень громадян розглядались такі питання:

Найменування

основних питань

2016

2017

2018

+,- в порівнянні з попереднім роком

Аграрної політики та земельних відносин

238

436

491

+55

Соціального захисту

312

434

410

-24

Економічна, цінова, інвестиційна, регіональна політика та будівництво, підприємництво

43

217

244

+27

Комунального господарства

24

141

135

-6

Житлова політика

15

32

18

-14

Екології та природних ресурсів

8

25

8

-17

Діяльності органів місцевого самоврядування

4

20

2

-18

Охорони здоров’я

18

1

0

-1

Транспорту і зв’язку

49

2

13

+11

Сім’ї, дітей, молоді та фізичної культури

11

2

2

0

Інші питання

221

189

35

-154

За категоріями заявників:

 

Від учасників та інвалідів війни        – 107;
Від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи                   - 79
Від багатодітних сімей                       - 44
Від ліквідаторів ЧАЕС                        - 15
Повторних звернень                          - 19
Колективних звернень                       - 41

Було переадресовано на розгляд за належністю з установ вищого рівня влади – 15 звернень:         

3 звернення - Борщівська районна державна адміністрація; 
1 звернення – Чортківська місцева прокуратура;
8 – телефонні звернення на Урядову «гарячу » лінію;
1 звернення – Тернопільська обласна державна адміністрація
2- звернення Борщівський міжрайонний відділ ДУ «ТОЛЦ МОЗУ»

У колективних зверненнях порушувались такі питання:

 • - водопостачання в м. Борщеві на вулиці Нова, м. Борщева;
 • - каналізації по вул. Г. Мазепи, Коновальця, Гніздовського, С.Петлюри
 • - ліквідація стихійних сміттєзвалищ в с. Слобідка – Мушкатівська, вул. Садова м. Борщева;
 • - ремонту ділянки доріг по вул. Садова, Лисенка,Черемшини, Гніздовського м. Борщева;
 • - водовідведення по вул. Катукова, Староборщівська, С. Бандери м. Борщева;
 • - ремонт сходових кліток, дахів будинків м. Борщева на вулицях С.Бандери 89, 95 А, 106, Л. Курбаса, 1,   Шухевича,  33, Грушевького, 35;
 • - ремонт сходів та містків по вул. Нічлава, Медова,  Об’їздова м. Борщева;
 • - встановлення доріжки біля Пищатинського ДНЗ НВК; 
 • - сусідські спори по вул. Грушевського м. Борщева;
 • - про виділення коштів для проведення ремонтів у закладах дошкільної освіти «Лісова казка»;
 • - про виділення коштів на придбання меблів до Борщівського НВК «ЗНЗ І –ІІІ ступенів №3 гімназія ім. Р. Андріяшика»;
 • - облаштування автобусних зупинок по вул. Кондри м. Борщів; 
 • - облаштування проїзду до земельних ділянок виділених УБД м. Борщеві.

Отож, більшість колективних звернень стосувались питань благоустрою, ремонту будинків, доріг. На їх вирішення були надані доручення комунальним підприємствам щодо здійснення заходів спрямованих на покращення благоустрою міста і громади. 

За результатами розгляду колективні звернення вирішені позитивно або дані роз’яснення на питання порушені у зверненнях.

Динаміка результатів розгляду звернень громадян за 2018 рік у порівнянні з попередніми роками

 

2016

2017

2018

Вирішено позитивно

706

956

851

Відмовлено у задоволенні

15

25

32

Дано роз’яснення

24

477

141

інше

198

31

157

Перебували на розгляді

станом на 01 січня  

 

41

50

Загальним відділом виконавчого комітету у 2018 році було розроблено та затверджено:

 • - Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян та організацію особистого прийому громадян (рішення виконавчого комітету від 18.06.2018 №110).;
 • - Положення про телефонну «гарячу» лінію (розпорядження міського голови від 03.05.2018 №94.

З липня 2018 року на сайті міської ради забезпечено можливість звернення громадян  на  місцеву електронну петицію.

До Борщівської міської ради впродовж 2018 року звертались громадяни з питань соціального захисту, зокрема надання одноразової матеріальної допомоги.

Прийнято, опрацьовано  та подано на розгляд Комісії з надання одноразової адресної допомоги 264  заяви від громадян, яким надано  матеріальну допомогу на суму  174586 грн., також відповідні 84 заяви прийнято від депутатів міськради щодо виділення коштів з депутатського фонду громадянам,  на що виділено кошти в сумі 150100 грн. (переважно на лікування).

Загальна сума видатків  з міського бюджету на соціальні заходи громадянам становить 324686 грн., у 2017 році цей показник складав 302700 грн., або 21986 грн., ріст становить 7,3%.

У більшості випадків кошти виділялись на лікування важких, великозатратних  хвороб, на часткове відшкодування збитків завданих стихійним лихом (пожежі, буревії).

За категоріями заявників матеріальна допомога надавалась :

Кількість одержувачів

За категоріями одержувачів

Багато-

дітні

Пенсіонери

Ліквідатори ЧАЕС

Інва-ліди

УБД

Безро-

бітні

Інші

Адресна допомога:

264

 

7

 

84

 

13

 

67

 

30

 

29

 

34

Депутат-

ський фонд:

84

2

26

 

11

4

 

41

Всього:

348

 

9

110

13

78

34

29

75

На часткове відшкодування збитків завданих стихійним лихом (пожежі, буревії) виділено коштів жителям громади: с. Висічка. Слобідка – Мушкатівська , м. Борщева вул . Курбаса, 14 -  28786 грн.

Для зручності обслуговування громадян (особливо  з обмеженими фізичними можливостями, осіб з інвалідністю, пенсіонерів  тощо ) робочий кабінет загального відділу виконавчого комітету перенесено у жовтні 2018 року на перший поверх міської ради.

Робота керівництва міської ради та виконавчого комітету буде спрямована на забезпечення належних умов прийому громадян, їїх звернень та якісний, своєчасний розгляд, оперативне вирішення порушених питань

Головний спеціаліст загального відділу виконавчого комітету                                                                Л.І. Ткаченко

Інформація про звернення громадян за 2017 рік

Інформація про стан розгляду звернень громадян, які надійшли в Борщівську міську раду за 2017 рік

Робота із зверненнями громадян в Борщівській міській раді, проводиться відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені питання.

Виконання завдань з організації роботи із зверненнями громадян покладено на загальний відділ виконавчого комітету Борщівської міської ради.

Підсумки роботи із зверненнями громадян у Борщівській міській раді розглядаються двічі на рік на засіданнях виконавчого комітету. За результатами розгляду даних питань приймаються відповідні рішення.

Впродовж 2017 року Борщівською міською радою розглянуто 1499 звернень громадян (у 2016 році цей показник становив 943 звернення, що на 556 звернень більше або на 37%). Письмових звернень надійшло – 1312; на особистий прийом до міського голови – звернулось 207 осіб. Для порівняння Борщівської районної державної адміністрації за відповідний період надійшло 195 звернень.

Відповідно з Класифікатором звернень громадян розглядались такі питання:

Найменування

основних питань

2016

2017

+,- в порівнянні з попереднім роком

Аграрної політики та земельних відносин

238

436

+198

Соціального захисту

312

434

+122

Економічна, цінова, інвестиційна, регіональна політика та будівництво, підприємництво

43

217

+174

Комунального господарства

24

141

+117

Житлова політика

15

32

+17

Екології та природних ресурсів

8

25

+7

Діяльності органів місцевого самоврядування

4

20

+16

Охорони здоров’я

18

1

-17

Транспорту і зв’язку

49

2

-47

Сім’ї, дітей, молоді та фізичної культури

11

2

-9

Інші питання

221

189

-32

За категоріями заявників:

 

 • Від учасників та інвалідів війни – 101;
 • Від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи - 108
 • Від дітей війни - 20
 • Від багатодітних сімей - 34
 • Від ліквідаторів ЧАЕС - 20
 • Повторних звернень - 22
 • Колективних звернень - 49

Колективні звернення стосувались великозатратних питань, зокрема:

 • водопостачання в м. Борщеві на вулицях Сковороди, Винниченка, Тичини, Відродження, Підлісна; Бандери 144, 144 А, 146 В; Староборщівська;
 • на ремонт будинків м. Борщева на вулицях Бандери 85,  Гетьмана Мазепи, Петлюри, 36 ;
 • про ліквідацію сміттєзвалища жителів м. Борщева вулиця Польова;
 • про налагодження графіку маршруту автобуса до селища Цукрового заводу (спільно з керівництвом АТП 16138 вирішено позитивно);  
 • про виділення коштів для облаштування дитячого майданчика біля ДНЗ «Метелик» заяву жителів с. Верхняківці , розглянуто позитивно;
 • про ремонт дороги до с. Цигани, вирішується питання на спів фінансування проекту. Звертались жителі м. Борщева щодо ремонту доріг на вулицях Сковороди, Тичини, Лисенка, Медова, Об’їздова, Підлісна.
 • питання освітлення вулиць Нічлава, Нова м. Борщева піднімали жителі цих вулиць.

Слід наголосити, що міською радою, комунальними підприємствами здійснювались заходи спрямовані на покращення благоустрою міста і громади, деякі питання є актуальними і на цей час.

Результати розгляду звернень громадян за 2017 рік є такі:

 

2016

2017

+,- в порівнянні з попереднім роком

Вирішено позитивно

706

956

+250

Відмовлено у задоволенні

15

25

+10

Дано роз’яснення

24

477

+453

інше

198

31

-167

Перебувають на розгляді

 

41

 

Прийнято, опрацьовано та подано на розгляд виконавчого комітету та Комісії з надання одноразової адресної допомоги 343 заяв від громадян, яким надано матеріальну допомогу на суму 200900 грн., також відповідні 86 заяв прийнято від депутатів міськради щодо виділення коштів з депутатського фонду громадянам, на що виділено коштів в сумі 101800 грн. (переважно на лікування).

Борщівська міська рада працює над створенням умов для участі заявників у перевірці поданих ними звернень. Практикується розгляд звернень громадян відповідними комісіями (при необхідності - з виїздом на місцевість). Такі звернення розглядаються переважно відділом земельних ресурсів.

Фінансування об’єктів будівництва, ремонту здійснюється відповідно з рішенням Борщівської міської ради від 21 грудня 2017 №591 «Про міський бюджет на 2018 рік», а це означає, що не всі питання, з якими звертаються громадяни до Борщівської об’єднаної територіальної громади відвідувачі, можливо вирішити одразу, особливо ті, що стосуються стосовно надання житла, капітального та поточного ремонту житла, благоустрою Борщівської ОТГ. Деякі звернення беруться на контроль, і включаються   в перспективні плани робіт міської ради.

 Головний спеціаліст загального відділу виконавчого комітету                                                                Л.І. Ткаченко

 

Затверджено 
розпорядженням міського голови №28 від 09.02.2017р.

Графік особистого прийому громадян в Борщівській міській раді

 

Прізвище, ім’я та
по батькові

Посада

Дні прийому

 

КОБИЛЯНСЬКИЙ 
Іван Іванович

Міський голова 1 та 3 середа місяця
 

ПРОКОПИШИН Богдан Миколайович

Перший заступник міського голови щочетверга
 

МАЛИННИК
Олег Ярославович

Заступник міського голови щовівторка
 

ЧОКАН
Андрій Михайлович

Заступник міського голови щопʼятниці
 

МОРОЗ
Ірина Мирославівна

Керуюча справами (секретар) міськвиконкому щопонеділка
 

ЧУГАЄВСЬКИЙ
Володимир Антонович

Секретар міської ради 2 та 4 середа місяця
       

Час особистого прийому з 10.00 до 13.00

1448009876 1310301850 chelove 1