Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

 Офіційний туристичний сайт громади

     Туристичний сайт 

 

facebook youtube 
 GB1 640x480  amu

photo 2020 01 29 10 53 48      

 

  

2017

 

РЕГЛАМЕНТ

БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

сьомого скликання

 

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Регламент Борщівської міської ради визначає діяльність міської ради та її органів відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та інших Законів України.


1. Правові засади роботи Борщівської міської ради сьомого скликання.

1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Борщівська міська рада (надалі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальних громад міста Борщева та сіл Верхняківці, Висічка, Королівка, Мушкатівка, Слобідка Мушкатівська, Пищатинці, Стрілківці та Цигани у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України, правомочним самостійно розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до її повноважень.

1.2. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який становить 26 депутатів.

1.3. Міська рада утворюєна строк своїх повноважень постійні комісії, затверджує в установленому порядку положення про них.

1.4. У своїй діяльності міська рада керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, власними рішеннями та цим регламентом.

2. Місце проведення та мова ведення пленарних засідань міської ради.

2.1. Міська рада проводить пленарні засідання у залі засідань районної ради (м. Борщів вул. Шевченка, 20а.

2.2. За рішенням міської ради її пленарні засідання можуть проводитися в іншому місці.

2.3. Пленарні засідання міської ради ведуться державною мовою.

3. Відкритість і гласність роботи міської ради.

3.1. Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними, крім випадків проведення закритих пленарних засідань.

3.2. Відкритість пленарних засідань міської ради забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації, та громадян міста.

3.3. Гласність пленарних засідань міської ради (крім закритих пленарних засідань), засідань постійних комісій ради забезпечується шляхом інформування виборців міста по місцевому радіо, публікації звітів з пленарних засідань, її рішень у місцевих засобах масової інформації та оприлюднення їх на сайті міської ради.

4. Закриті пленарні засідання міської ради.

4.1. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням міської ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

4.2. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми прокурор, а також особи, присутність яких визнана міської радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам міської ради про запрошених на це засідання осіб.

4.3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні міської ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4.4. Наприкінці закритого пленарного засідання міська рада після обговорення питань приймає рішення щодо необхідності публікації інформації результатів голосування, прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання.

4.5. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюється в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваного на засіданні питання.

5. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам міської ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні ради.

 

РОЗДІЛ ІІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1.
СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

6. Форми роботи Борщівської міської ради.

6.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засіданьради,атакожзасідань постійних комісій ради.
6.2. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш якчерездва тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості,яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнанняповноваженьдепутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
6.3. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
6.4. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою.
6.5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.
6.6. У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради.
У цих випадках сесія скликається:
1) якщосесіянескликається міським головою у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк з часу подання пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітетуміської ради.
6.7. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.
6.8. У разі якщо міський голова (у відповідних випадках секретар міської ради), у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загальногоскладуради, виконавчого комітету міської ради, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
6.9. Рішення проскликаннясесіїради доводиться до відома депутатівінаселеннянепізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часускликання,місцяпроведеннята питань, які передбачається внести на розгляд ради.
6.10. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова,аувипадках, передбачених підпунктом 6.6. пункту 6 цього регламенту, - секретар ради. У випадку, передбаченому підпунктом 6.8 пункту 6 цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.


6.11.Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні береучасть більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.
6.12. Пропозиціїщодопитань на розгляд ради можуть вноситися міськимголовою,постійнимикомісіями, депутатами,виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.Пропозиціїщодоприйняттярішень,які відповідно до законуєрегуляторнимиактами, вносятьсязурахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
6.13. Непізнішякнадругій сесії затверджується регламент роботиради, а також положення пропостійнікомісії ради.
6.14.Порядокпроведенняпершоїсесії ради, порядок обраннясекретаря міської ради,скликаннячергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесіїта з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаютьсярегламентомради з урахуванням вимог Закону України "Прозасади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламентради, що діяв у попередньому скликанні.
6.15. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, уразійоговідсутності - секретарем міськоїради, а у випадку, передбаченому підпунктами 6.7. та 6.8 пункту 6 цього регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
6.16. Сесіїради проводяться гласно. У разі необхідності рада можеприйнятирішенняпропроведеннязакритого пленарного засідання.

Глава 2.
ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

7. Виключнонапленарнихзасіданнях міської ради вирішуються такі питання:
1) затвердження регламенту ради;
2) утворенняіліквідаціяпостійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
3) утвореннявиконавчогокомітетуради, визначення його чисельності,затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчогокомітету та його розпуск;
4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку,передбаченомуЗаконом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5) затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчихорганів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типовихштатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
6) утворенняза поданням міського голови інших виконавчих органів ради;
7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про йоговиконанняз урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засадидержавноїрегуляторноїполітикиусферігосподарської діяльності";
8) заснування засобів масовоїінформаціїради, призначення і звільнення їх керівників;
9) заслуховуваннязвіту міського головипродіяльністьвиконавчихорганівради,утому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради;
10) прийняття рішення про недовіру міському голові;
11) заслуховуваннязвітівпостійнихкомісій,керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;
20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з місцевого бюджету;
28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) або на підставі результатів місцевого референдуму;
31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
35) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію
39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
43) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
48) затвердження статуту територіальної громади;
49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
50) вирішення відповідно до закону питання про мову, якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
53) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

 

Глава 3.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ БОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ У ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХБОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇРАДИ

8. Ініціатори подань проектів рішень Борщівської міської ради.

Проекти рішень Борщівської міської ради (надалі – проекти рішень) подаються постійними комісіями міської ради, депутатами міської ради, виконавчим комітетом, апаратом міської ради не пізніше як за десять днів до початку пленарного засідання ради на електронних носіях та висвітлюється на сайті Борщівської міської ради.

У випадку внесення проекту рішення безпосередньо на пленарному засіданні ради від депутатської фракції (групи) у Борщівській міській раді допускається подання його тексту тільки на паперових носіях.

9. Порядок оформлення проектів рішень, які вносяться на розгляд Борщівської міської ради.

9.1. При підготовці проектів рішень суб’єкти ініціативи повинні дотримуватися таких вимог:

– відповідності підготовлених проектів рішень Конституції України, законодавчим і нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису;

–посилання в тексті проекту рішення назаконодавчі і нормативно-правові акти;

–на розгляд міської ради не вносяться проекти рішень, які не належать до її компетенції.

9.2. В проекті рішення міської ради, що вноситься на її розгляд, відображається короткий об’єктивний аналіз стану справ з питання, що розглядається, визначаються конкретні пропозиції щодо вирішення проблем у тій чи іншій сфері, шляхи усунення існуючих там недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

9.3. Проекти рішень погоджуються і візуються секретарем ради, керівниками відділів апарату міської ради.

9.4. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, програм розвитку галузей народногосподарського комплексу подаються до апарату міської ради за п’ятнадцять днів до пленарного засідання ради. Якщо проект програми викладено більш як на чотирьох аркушах, до нього додається коротка пояснювальна записка.

10. Реєстрація та процедура проходження проекту рішення міської ради.

10.1. Процедуру проходження проекту рішення Борщівської міської ради забезпечують відділи її апарату відповідно до компетенції.

10.2. Проекти рішень міської ради подаються для розгляду в постійні комісії після візування секретарем ради і додатково з земельних питань – землевпорядником, з фінансових – головним бухгалтером міської ради. Заперечення і зауваження до проектів рішень осіб, які їх візують, подаються у письмовій формі.

10.3. Проекти рішень міської ради підлягають обов’язковому розгляду у постійних комісіях не пізніше ніж за п’ять днів до початку пленарного засідання.Проекти рішень міської ради після їх розгляду в постійних комісіях разом із внесеними змінами та доповненнями до них не пізніше ніж за три дні до початку пленарного засідання подаються головою постійної комісії до апарату міської ради.

11.4. Міська рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах.Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу.

11.5. Проекти рішень міської ради, внесені на її розгляд з порушенням вказаних вимог, повертаються розробникам проектів за дорученням міського голови, секретаря ради для повторного внесення в установленому порядку.

11.6. Внесені на сесії міської ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються і подаються в письмовій формі для долучення до інших офіційних документів сесії ради.

11.7. Протоколи, висновки та рекомендації постійних комісій видаються у разі письмового звернення громадян.

 

Глава 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ ТА ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЇЇ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

11. План роботи Борщівської міської ради та її органів.

11.1. План роботи міської ради затверджується радою на початку нового скликання та в кінці кожного календарного року протягом скликання ради.

Пропозиції до плану роботи Борщівської міської ради подаютьсяміським головою, депутатами Борщівської міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, структурними підрозділами міської ради, загальними зборами громадян.

11.2. У разі необхідності до плану роботи можуть бути внесені зміни, які приймаються на пленарному засіданні ради більшістю голосів від присутнього складу ради.

11.3. Плани роботи постійних комісій Борщівської міської ради плануються на рік і затверджуються на їхньому засіданні.

12. Порядок денний сесії Борщівської міської ради.

12.1. Порядок денний сесії Борщівської міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від присутнього складу ради.

12.2. До порядку денного включаються питання, які передбачені в плані роботи міської ради, а також питання, підготовлені для розгляду міською радою у встановленому цим регламентом порядку, подані постійними комісіями міської ради, її депутатами.

13. Формування порядку денного сесії Борщівської міської ради.

13.1. Пропозиції щодо порядку денного сесії Борщівської міської ради узагальнюються секретарем міської ради за поданням постійних комісій ради, депутатів ради, структурних підрозділів міської ради, та подаються на затвердження міському голові.

14. Затвердження порядку денного сесії Борщівською міської ради.

14.1. Проект порядку денного міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою.

14.2. Пропозиція до проекту порядку денного сесії Борщівської міської ради, яка не отримала більшості голосів депутатів від загального складу міської ради, вважається відхиленою.

14.3. Порядок денний сесії Борщівської міської ради приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу міської ради.

Глава 5.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬБОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

15. Реєстрація учасників та ведення пленарних засідань Борщівської міської ради.

15.1. Пленарні засідання сесії міської ради, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 17 години з перервою на 15 хвилин через кожні 2 години.Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Борщівської міської ради особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата міської ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

15.2. Після реєстрації депутатів Борщівської міської ради головуючий на сесії оголошує кількість депутатів, які зареєструвалися на підставі пред’явленого посвідчення депутата Борщівської міської ради та підтвердили свою присутність власноручним підписом.

15.3. Перереєстрація депутатів проводиться після кожної офіційної перерви в роботі пленарного засідання сесії.

15.4. На вимогу депутатської фракції (групи) проводиться перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією.

15.5.У випадку, коли під час голосування за проект рішення після перереєстрації кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, перевищує кількість зареєстрованих у то проводиться на вимогу однієї із фракцій (груп) повторна перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією.

15.6. Пленарні засідання Борщівської міської ради відкриває і закриває міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради, крім особливих випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

16. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

Головуючий на пленарному засіданні Борщівської міської ради (міський голова, секретар міської ради, депутат із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1) дотримується норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього регламенту;

2) створює рівні можливості депутатам міської ради, депутатським фракціям (групам) для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього регламенту;

3) керує пленарними засіданнями міської ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

4) оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

5) надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання;

6) вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи;

7) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

8) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень;

9) не має права робити тиск на депутатів при прийнятті рішень, повторно ставити питання на голосування без згоди ради;

10) може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він не чітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю раніше відхилений радою текст;

11) оголошує перерву до 10 хвилин на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій (груп) у Борщівській міській раді. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання порядку денного упродовж пленарного засідання;

12) здійснює інші повноваження відповідно до положень цього регламенту.

17. Права головуючого на пленарному засіданні Борщівської міської ради (міського голови, секретаря ради, депутата із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1) підсумовувати обговорення питань;

2) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі;

3) зачитувати або доручати секретарю міської ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

4) давати розпорядження працівникам апарату Борщівської міської ради про надання депутатам міської ради під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання міської ради;

5) зупиняти виступ, якщо промовець виступає без дозволу.

171. Особливості організації та проведення сесій Борщівської міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, Тернопільської області, Борщівського району та Борщівської міської територіальної громади, пленарні засідання міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання).

Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засіданнядоводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання міської ради.

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу (за погодженням з депутатом в інший спосіб) кожного депутата міської ради.

Рішення про визначення залу, у якому проводитиметься сесія міської ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції, приймається міським головою.

Під час проведення сесії в режимі відеоконференції/аудіо конференції у залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

міський голова, секретар ради, доповідачі, працівники структурного підрозділу міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.

Перед відкриттям сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис депутатів, які приєдналися до участі у такому пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.

Сесія в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ній за інформацією, наданою структурним підрозділом міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності, записалися більше половини депутатів від загального складу міської ради .

Голосування депутатів на сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;

2) депутат після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 7 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.

Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у пленарному засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на структурний підрозділ (підрозділи) міської ради (виконавчого комітету) до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.»

(главу 5 Регламенту доповнено статтею 171 згідно рішення Борщівської міської ради від 14 квітня 2020 року № 2144)

Глава 6.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХБОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

18. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні Борщівської міської ради включає:

1) доповідь депутата Борщівської міської ради, чи інших ініціаторів внесення питання на розгляд міської ради, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь постійної комісії міської ради, до компетенції якої відноситься дане питання;

3) виступи депутатів міської ради в обговоренні даного питання;

4) оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради про припинення обговорення питання;

5) заключне слово доповідача;

6) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні Борщівської міської ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

7) прийняття рішення ради шляхом голосування.

19. Проект рішення Борщівської міської ради може бути поставлений на голосування без обговорення у випадку позитивного висновку постійної комісії Борщівської міської ради, до компетенції якої належить дане питання, та відсутності запитань чи бажання взяти участь в його обговоренні зі сторони депутатів Борщівської міської ради.

Глава 7

ПОРЯДОК ВИСТУПІВ ТА НАДАННЯ СЛОВА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

20. Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

20.1. Тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання Борщівської міської ради пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком обговорення цього питання. Якщо є заперечення депутатів Борщівської міської ради щодо пропозицій головуючого на пленарному засіданні, Борщівська міська рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

20.2. На пленарному засіданні Борщівської міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні міської ради.

20.3. Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

20.4. Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється депутатами Борщівської міської ради, але не більше 2 годин. Для доповіді надається не більше 20 хвилин, для співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини. Для запитань до доповідача надається до 30 хвилин, в тому числі власне для запитання депутату до доповідача надається 1 хвилина, для відповіді на нього – 3 хвилини.

Для виступу в обговоренні питання щодо постатейного голосування проектів рішень, внесення пропозицій, оголошення окремої думки, заяв, резолюцій, повідомлень, виступів щодо кандидатур на посади надається до 3 хвилин.

Для виступів з процедури чи з мотивів голосування, пояснень, реплік, зауважень, обґрунтування поправок надається 1 хвилина.

Для оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, надається 3 хвилини.

Для запрошених осіб надається 3 хвилини на виступ.

21. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

21.1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Борщівської міської ради здійснюється шляхом подання записки до головуючого. Головуючий на пленарному засіданні надає слово почергово представникам усіх депутатських фракцій (груп), які записалися на виступ. У разі відсутності бажаючих виступити від тієї чи іншої депутатської фракції (групи) головуючий надає слово депутатам відповідно до черговості запису їх на виступ.

21.2. Депутат, який записався на виступ, має право передати слово іншому депутату. В цьому випадку головуючий на пленарному засіданні зобов’язаний надати слово депутату, якому передано право на виступ.

21.3. Запис на виступ з трибуни депутатів Борщівської міської ради з питання «Різне» здійснюється шляхом подання записки до головуючого. Загальний час, відведений для розгляду питання «Різне» , – до 30 хвилин.

21.4.Без запису на виступ з місця може надаватися слово для виступів з процедури та мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки.

21.5. Слово з процедурних питань для довідок, відповідей на запитання, роз’яснень на сесії головуючий на пленарному засіданні може надати депутату поза чергою.

22. Гарантоване право на виступ на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

22.1. Народні депутати України, депутати обласної та районної рад, голова районної державної адміністрації, прокурор району мають гарантоване право на виступ з обговорюваних питань порядку денного.

22.2. Кожна депутатська фракція (група), постійна комісія міської ради має гарантоване право на виступ одного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання.

23. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

23.1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, дотримуватися регламенту, наданого для виступу.

23.2. Виступ з мотивів голосування має визначити позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».

23.3. Депутат Борщівської міської ради може виступати на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, із запитанням до доповідача, не більше одного разу.

23.4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Депутат міської ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Депутатам міської ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засіданні.

23.5. Доповідь, співдоповідь, виступ при обговоренні питання, заява, звернення, повідомлення, декларація, резолюція, інформація на вимогу Борщівської міської ради, обґрунтування відповіді на депутатський запит виголошуються з трибуни.

Глава 8

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХБОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

24. Види та способи голосування.

25.1.Рішення Борщівської міської ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

25. Відкрите голосування.

25.1. Відкрите голосування здійснюється в такому порядку:

1) результати голосування встановлюються за результатами підрахунку лічильною комісією кількості голосів депутатів «за», «проти», «утримались» чи «не голосували».

При поіменному голосуванні формується протокольний список депутатів, де напроти кожного прізвища зазначається «за», «проти», «утримався» чи «не голосував».

2) перед початком відкритого голосування головуючий на пленарному засіданні вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їхні формулювання, нагадує, якою більшістю голосів (від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийнято рішення.

3) при голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на пленарному засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено;

4) з початку голосування і до оголошення його результатів слово не надається нікому.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

26. Таємне голосування.

26.1. Таємне голосування може проводитися у випадку прийняття процедурного рішення міської ради (не менш як однією третиною депутатів від загального складу міської ради), крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

26.2. Таємне голосування проводиться у залі засідань міської ради, де знаходиться кабіна та скринька для голосування. Скринька для голосування виготовляється з прозорого матеріалу і розміщується поряд з кабіною для голосування. Заповнення бюлетеня проводиться у кабіні для голосування особисто кожним депутатом.

26.3. Таємне голосування бюлетенями обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

26.4. Таємне голосування може проводитися і з інших питань порядку денного пленарного засідання у випадку прийняття процедурного рішення міської ради.

26.5. Головуючий на пленарному засіданні проводить переголосування розглянутого радою рішення у випадку, коли рада прийняла рішення повернутися повторно до розгляду питання.

26.6. Таємне голосування здійснюється депутатом Борщівської міської ради особисто шляхом подачі бюлетеня.

26.7. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості. У бюлетені повинні бути визначені пропозиції з питання, з якого проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: “Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис “Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

26.8. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

26.9. Кожному зареєстрованому депутату міської ради за пред’явленням посвідчення членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи. Отримання бюлетеня підтверджується особистим підписом депутата.

26.10. Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування. У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку “плюс” (+) або іншу позначку.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: “Не підтримую жодної пропозиції” або “Не підтримую жодного кандидата”.

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

26.11. Недійсними вважаються бюлетені:

- невстановленого взірця;

- в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата;

- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: “Не підтримую жодної пропозиції”;

- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: “Не підтримую жодного кандидата”.

26.12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписує весь склад лічильної комісії. Після доповіді лічильної комісії про результати таємного голосування головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте міською радою рішення.

26.13. Повторне голосування.

Якщо при обранні на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на цю посаду не одержить за результатом першого голосування необхідної кількості голосів депутатів міської ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів при першому голосуванні.

Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на цю посаду, повторне голосування проводиться щодо нього.

Якщо за результатами таємного голосування рішення про звільнення з посади, дострокове припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає.

Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було обрано на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

27. Час голосування при прийнятті рішень Борщівської міської ради.

27.1. Голосування при прийнятті рішень Борщівської міської ради з будь-якого питання проводиться на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення.

27.2. Час для проведення таємного голосування визначається Борщівською міською радою за окремим рішенням.

28. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

28.1. Пропозиції до проекту рішення Борщівської міської ради, які ставляться на голосування, оголошуються головуючим на пленарному засіданні, при цьому називається ініціатор їх внесення.

28.2. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозиції, на вимогу ініціатора її внесення йому надається слово.

28.3. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх, і якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

28.4. На голосування ставляться окремо всі пропозиції, що надійшли і не були відкликані депутатами Борщівської міської ради.

28.5. Пропозиції, які не отримали більшості голосів депутатів міської ради від загального складу, вважаються відхиленими.

28.6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами міської ради, членами виконавчого комітету, апарату міської ради , вони не мають права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

28.7. Про конфлікт інтересів може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

 

Глава 9

РІШЕННЯ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

29. Порядок прийняття рішень Борщівської міської ради.

29.1. Борщівська міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення міської ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території міста.

29.2. Рішення Борщівської міської ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради після обговорення, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема, дострокового припинення повноважень міського голови.При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

29.3. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

29.4. Розробники проектів рішень спільно з відповідальними працівниками апарату Борщівської міської ради на основі проекту рішення та протоколу сесії готують кінцевий варіант рішення міської ради і подають на підпис.

Протокол сесій міської ради та прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою та секретарем, а в разі його відсутності - секретарем міської ради; у випадку, коли сесія скликана не менш як однією третиною депутатів міської ради від загального складу міської ради , - депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Додатки до рішень міської ради підписуються секретарем ради, з земельних питань – землевпорядником, з фінансових – головним бухгалтером міської ради.(таких посад не має)

29.5. Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

29.6. Рішення міської ради надсилаються відповідним посадовим особам, відділам міської ради, іншим органам, підприємствам, організаціям та оприлюднюються на сайті Борщівської міської ради не пізніше десятиденного терміну з часу підписання. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

30. Рішення міської ради з процедурних питань.

30.1. Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради:

1) формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;

2) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

3) встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

4) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

5) надання згоди на виступ запрошених осіб;

6) прийняття рішення про проведення таємного голосування,про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

7) про форму бюлетеня для таємного голосування;

8) про перерахунок голосів;

9) про взяття інформації до відома;

10) інші процедурні питання.

30.2. Рішення з питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради, приймаються більшістю депутатів від присутнього складу ради.

 

Глава 10.

ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ БОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

31. Дотримання дисципліни та норметики депутатами на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

31.1.На пленарному засіданні депутат Борщівської міської ради не повиненперешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

31.2. Якщо депутат Борщівської міської ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.Головуючий на пленарному засіданні надає депутату Борщівської міської ради слово відразу або в кінці обговорення, але до початку голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів Борщівської міської ради про надходження такого звернення від депутата і визначає час, коли йому буде надано слово.

31.3. Якщо депутат Борщівської міської ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської групи чи фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджує цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської групи чи фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської групи чи фракції відразу після звернення чи після завершення обговорення питання.

31.4. Якщо депутат або депутатська фракція (група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до погоджувальної ради, яка розглядає це питання на своєму засіданні.

32. Дотримання дисципліни та норм етики доповідачами на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

32.1. На пленарному засіданні Борщівської міської ради доповідач не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення доповідачем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджує його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ.

32.2. Головуючий на пленарному засіданні надає доповідачу додатковий час для виступу тривалістю, на яку його виступ було перервано, за винятком припинення виступу.

32.3. Якщо доповідач перевищує час, відведений для доповіді, або висловлюється не з обговорюваного питання чи доповідає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджує його про це, а в разі подальшого порушення – позбавляє його слова.

33. Дотримання дисципліни особами, запрошеними на пленарне засідання Борщівської міської ради.

33.1. Особи, запрошені на пленарне засідання Борщівської міської ради,повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

33.2. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата Борщівської міської ради, підтриманою не менш як однією третиною депутатів міської ради від загального складу Борщівської міської ради, запрошені особи, які порушують дисципліну в залі, зобов’язані залишити пленарне засідання.

Глава 11

ПРОТОКОЛ ТА ФОНОГРАМА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬБОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

34. Протокол пленарного засідання Борщівської міської ради.

34.1.Пленарне засідання Борщівської міської ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання Борщівської міської ради забезпечує секретар Борщівської міської ради. Протокол пленарного засідання Борщівської міської ради після його оформлення підписується головуючим на цьомупленарному засіданні та секретарем ради.

34.2.Протокол пленарного засідання Борщівської міської ради ведеться відповідно до інструкціїз діловодства.

34.3. Після отримання матеріалів сесії секретар міської ради готує протягом десяти робочих днів протокол пленарного засідання.

34.4. Протокол пленарного засідання сесії міської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Борщівською міською радою. Він надається депутатам Борщівської міської ради для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до міського голови.

34.5. На пленарному засіданні сесії міської ради здійснюється звукозапис ходу його проведення-фонограма.

Фонограма сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається в секретаря ради протягом 1 року.

(главу 11 Регламенту доповнено підпунктом 34.5 згідно рішення Борщівської міської ради від 29 червня 2017 року № 263)

 

Глава 12

ДЕПУТАТ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

35.Порядок обрання, термін повноважень депутата міської ради

35.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення Борщівською міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

35.2. Повноваження депутата міської ради, замість того депутата, який вибув, починаються з моменту повідомлення Борщівською міською виборчою комісією рішення про заміщення депутата, який вибув, відповідно до законодавства.

35.3. Реєстрація особи, обраної депутатом міської ради замість вибулого, проводиться після подання нею до Борщівської міської виборчої комісії копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, якщо вона його має. Інформація про реєстрацію депутата Борщівської міської ради доводиться Борщівською міською виборчою комісією до відома міської ради.

35.4. Спори щодо набуття повноважень депутатів міської ради вирішуються судом.

36. Права та обов'язки депутата міської ради

36.1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
36.2. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
36.3. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
36.3.1. Депутат не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед виборцями округу.
36.4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
36.5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
36.6. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міської ради.
36.7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
36.8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради,або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
36.9. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

36.10. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами.

37. Право депутата на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

37.1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Відповідні органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше ніж за п’ять календарних днів.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад».

37.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території ради, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Він обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами відповіді на запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

37.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

38. Порядок розгляду пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях.

38.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.

38.2. Міська рада забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформує депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

39. Право депутатів Борщівської міської ради добровільно об’єднуватися у депутатські фракції (групи).

39.1. Депутати міської ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, що до складу депутатської групи входить не менше ніж п’ять депутатів.

39.2. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

39.3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

39.4. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

39.5. Депутатські фракції у Борщівській міській раді формуються на партійній основі депутатами ради, обраними за виборчим списком або висунуті відповідною місцевою організацією партії. До складу депутатської фракції в Борщівській міській раді має входити не менше ніж три депутати.

39.6. Порядок вступу до депутатської фракції у Борщівській міській раді або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії, за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний або висунутий депутатом міської ради, та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

39.7. Депутат Борщівської міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції у раді.

39.8. Формування та реорганізація депутатських фракцій (груп) може проводитися протягом усього періоду повноважень міської ради сьомого скликання.

39.9. Кожна депутатська фракція (група) повинна бути зареєстрована. Умовою її реєстрації є подання на ім’я міського голови підписаного персонально депутатами повідомлення та протоколу зборів про сформування депутатської фракції (групи) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції (групи), а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію (групу).

39.10. Після реєстрації депутатської фракції (групи) головуючий на черговій сесії інформує депутатів про сформування такої фракції (групи), її кількісний склад та її уповноважених представників. Відповідні інформаційні матеріали про депутатську фракцію (групу) після її реєстрації поширюються серед депутатів. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій (груп).

Депутатська фракція (група) після реєстрації має право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

39.11. Про зміни в складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово міського голову. Це повідомлення підписує також депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції (групи), якщо депутата виключено з неї. У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої законом чисельності, вона після 15 днів оголошується міським головою розпущеною.

39.12. Жодна депутатська фракція (група) не має права виступати від імені міської ради.

39.13. Уповноважені представники депутатських фракцій та груп входять до складу погоджувальної ради депутатських фракцій та груп Борщівської міської ради.

Глава 13

БОРЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

40. Порядок обрання, права та обов'язки Борщівського міського голови

40.1.Повноваження Борщівського міського голови починаються з моменту оголошення Борщівською міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
40.2. У разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.
40.3. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.
40.4. Міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;
4) вноситьнарозгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5)вноситьнарозгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
6)вноситьна розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановленихвідповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечуєна території міської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 18-1)береучастьуздійсненнідержавноїрегуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності"
19) здійснюєінші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" таіншимизаконами,якщовониневіднесенідо виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень. 40.5. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
40.6. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.
40.7. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Глава 14

СЕКРЕТАР БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

41. Порядок обрання, права та обов'язки секретаря Борщівської міської ради 41.1. Секретар Борщівської міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.
41.2. Секретар міської радинеможе суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи впозаурочнийчас),займатисяпідприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
41.3. Секретар міської ради:
1)увипадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює повноваження міського голови;
2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
6) задорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7)сприяєдепутатамрадиу здійсненні їх повноважень;
8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує зберігання у міській раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
10)вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
41.4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

 

Глава 15

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

42. Постійні комісії Борщівської міської ради.

42.1. Постійні комісії Борщівської міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
42.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
42.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.
42.4. Постійнікомісії за дорученням ради або за власною ініціативоюпопередньорозглядаютьпроектипрограм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання простантарозвитоквідповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
42.5. Постійнікомісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
42.6. Постійнікомісіїза дорученням ради, голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльністьпідзвітнихіпідконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.
42.7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
42.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
42.8.1. Доступ до засідань постійних комісій є вільний для громадян.
42.9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
42.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
За наявності технічних можливостей здійснюється звукозапис ходу засідання постійних комісій-фонограма. Фонограми засідань постійних комісій, записані на носіях електронної інформації, зберігаються у секретаря ради протягом 1 року.

(пункт 42.10 доповнено абзацом другим згідно рішення міської ради від 30.07.2019 № 1473).

42.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
42.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
42.13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
42.14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
42.15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради.

43. Перелік постійних комісій, які діють в Борщівській міській раді:

1) Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

2) Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики.

3) Комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

4) Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 5) Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

431.
Особливості організації та проведення засідань постійних комісій Борщівської міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, Тернопільської області, Борщівського району та Борщівської міської територіальної громади, засідання постійних комісій міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання).

Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засіданнядоводиться до відома депутатів-членів постійних комісійміської ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання постійних комісій міської ради.

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу (за погодженням з депутатом в інший спосіб) кожного депутата-члена відповідної постійної комісії міської ради.

Рішення про визначення приміщення, у якому проводитиметься засідання постійної комісії міської ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції, приймається міським головою.

Під час проведення засідання в режимі відеоконференції/аудіо конференції у приміщенні, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

міський голова, секретар ради, доповідачі, працівники структурного підрозділу міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.

Перед відкриттям засідання в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис членів постійної комісії, які приєдналися до участі у такому засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису членів комісії.

Засідання постійної комісії в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ньому за інформацією, наданою структурним підрозділом міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності, записалися більше від половинизагального складу постійної комісії міської ради .

Голосування депутатів на засіданні постійної комісії в режимі відеоконференції/аудіоконференції відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові члена комісії в алфавітному порядку;

2) член комісії після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 7 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

У разі, якщо з технічних причин член комісії не зміг проголосувати, такому члену постійної комісії повторно надається можливість проголосувати.

Після завершення голосування всіма членами постійної комісії, які беруть участь у засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення (висновку, рекомендації) постійної комісії.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання постійної комісії.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань постійних комісій покладається на структурний підрозділ (підрозділи) міської ради (виконавчого комітету) до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.
(главу 15 доповнено статтею 431 згідно рішення міської ради від 14.04.2020 № 2144).

44. Лічильна комісія.

44.1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань міської ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час таємного голосування з обрання секретаря міської ради, а також процедурного та поіменного голосування, у разі необхідності при прийнятті інших рішень міської ради, розглядає звернення депутатів міської ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

44.2. Лічильна комісія обирається міською радою з числа депутатів міської ради з урахуванням принципу пропорційного представництва наявних депутатських фракцій (груп) у кількості, визначеній радою, на строк повноважень ради.

44.3. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії. Голова, заступник, секретар не можуть бути представниками однієї депутатської фракції чи групи.

44.4. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

44.5. В роботу лічильної комісії не можуть втручатися депутати міської ради, які не входять до її складу, а також інші особи, які запрошені на пленарне засідання міської ради.

Глава 16

ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ГРУП У БОРЩІВСЬКІЙ МІСЬКЙ РАДІ

  1. Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп у Борщівській міській раді (далі-погоджувальна рада) створюється як дорадчий орган для вирішення організаційних питань роботи Борщівської міської ради.
  2. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар міської ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп в міській раді.
  3. Головує на засіданнях погоджувальної ради міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради.
  4. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше 2/3 її складу.
  5. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою, а в разі його відсутності – секретарем міської ради.
  6. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком прийняття рішення про проведення закритого засідання.
  7. На кожному засіданні погоджувальної ради ведеться протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.
  8. Погоджувальна рада приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини складу погоджувальної ради.
  9. Про прийняті погоджувальною радою рішення головуючий на початку пленарного засідання міської ради інформує депутатів.

Глава 17

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА БОРЩІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

54. Порядок дострокового припинення повноважень Борщівської міської ради.

54.1. Відповідно до статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.


54.2. Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.
54.3. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на території міської ради і мають право голосу.
54.4. За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради може порушуватись перед Верховною Радою України міським головою.
54.5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

54.6. Міська рада щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.


55. Порядок дострокового припинення повноважень Борщівського міського голови.


55.1. Відповідно до статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»повноваження Борщівського міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
55.2. Повноваження Борщівського міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
55.3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму
щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
55.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території міської ради і мають право голосу.
55.5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою.
55.6. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.
55.7. Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті , - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у підпункті 55.2, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;
3) у випадку, передбаченому підпунктом 55.5, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.

Глава 18

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

56. Формування виконавчого комітету Борщівської міської ради.


56.1. Виконавчим органом Борщівської міської ради є виконавчий комітет Борщівської міської ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
56.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
56.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, першого заступника міського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
56.4. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради. 56.5. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.
56.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.
56.7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.
56.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
56.9. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради. 57. Повноваження виконавчогокомітету Борщівської міської ради. 57.1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів ради.
57.2. Виконавчий комітет міської ради:
1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
57.3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад. 58. Організація роботи виконавчого комітету Борщівської міської ради.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції-першим заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

РОЗДІЛ III
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Відповідно до частини чотирнадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії міської ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту міської ради восьмого скликання застосовується регламент міської ради, що діяв у попередньому скликанні.

 

Секретар міської ради В.А. Чугаєвський

 

2016

Регламент Борщівської міськоїради сьомого скликання

РЕГЛАМЕНТ
Борщівської міської ради сьомого скликання

Регламент Борщівської міської ради (далі - міська рада) встановлює порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Борщівська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування

1.1. Борщівська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади міста в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.
1.2. Борщівська міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов”язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та мати інші реквізити та повноваження.
1.3. До складу міської ради входять депутати, які обираються жителями міста за на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком визначеним Конституцією України.
1.4. Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
1.5. Строк повноважень міської ради, обраної на місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради


2.1. Діяльність міської ради базується на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах
повноважень, визначених чинним законодавством;
підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою міста;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.
2.2. Гласність у роботі міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань міської ради, постійних та тимчасових спеціальних комісій, а також шляхом висвітлення інформації про діяльність міської ради, її органів та посадових осіб, інформації про прийняті ними нормативні та інші акти на інформаційному стенді міської ради, при потребі в інформаційному бюлетні Борщівської міської ради „Борщівське Віче”, районному часописі «Галицький вісник плюс», з 2016 року на веб-сайті міської ради.
Сесії міської ради проводяться гласно. За рішенням міської ради її пленарні засідання можуть проводитись у закритому режимі для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України. Прокурор району має право бути присутнім на будь-якому (закритому, відкритому) засіданні міської ради.
2.3. Офіційне оприлюднення проектів рішень міської ради проводиться на веб-сайті міської ради після розгляду постійними депутатськими комісіями, оприлюднення рішень проводиться після їх прийняття у встановленому законодавством порядком.
2.4. Робота міської ради та її діловодство ведеться державною мовою. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою - апаратом ради.

Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень


3.1. Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.
3.2. Контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого сесії та голову постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку,захисту прав і законних інтересів громадян
3.3. Зміни та доповнення до регламенту приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
3.4. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

4.1. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
4.2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
4.3. Після набуття депутатом міської ради повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак встановленого зразка. Депутатське посвідчення підписується головою міської виборчої комісії і засвідчується печаткою.
4.4. Спори щодо набуття повноважень депутатів ради вирішуються судом.

Стаття 5. Права депутата у міській раді та її органах

5.1. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом міської ради, відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органах.
Повноваження депутатів, порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами.
5.2. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
Кожний депутат у міській раді та її органах, до складу яких він входить має один голос.
5.3. Депутат має право:
1) обирати і бути обраним до органів ради;
2) офіційно представляти інтереси територіальної громади міста у міській раді раді та її органах;
3) пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;
4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов”язаних з його депутатською діяльністю;
6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
11) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
12) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об”єднань, якщо вони мають суспільне значення;
13) входити до складу депутатської фракції політичної партії за виборчим списком якої його обрано в багатомандатному або одномандатному виборчому окрузі та до складу депутатської групи.
14) знайомитися з будь-якими офіційними документами ради, які зберігаються в міській раді, робити виписки, копіювання цих документів.
5.4. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток.
На час сесій, засідань постійної комісії ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов”язків.
5.5. Депутат ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання сесії або органу ради, в якому він бере участь.
5.6. Депутат міської ради зобов”язаний:
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;
2) виконувати доручення ради, її органів, міського голови, голови фракції, інформувати їх про виконання доручень.
3) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень. В разі пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, не виконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до голови фракції до складу якої входить депутат або виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. У разі неможливості бути на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Стаття 6. Депутатський запит, звернення та депутатське запитання

6.1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб і її органів, голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.
6.2. Порядок розгляду депутатського запиту:
1) Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.
2) Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
3) Рада може зобов”язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.
4) Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату. Якщо запит з об”єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов”язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
5) Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит ради. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.
6) За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
6.3. Всі депутатські запити оголошені на пленарному засіданні міської ради реєструються та зберігаються у загальному відділі міської ради.
6.4. Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, повязаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз”яснення з питань віднесених до їх компетенції.
6.5. Органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов”язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний термін. Якщо депутатське звернення з об”єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату зобов”язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження терміну розгляду.
Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники йому повинні повідомити завчасно, але не пізніше як за п”ять календарних днів.
Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи та керівники підприємств, установ та організацій не залежно від форм власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного в звернені питання у встановлений термін, він має право внести депутатський запит відповідно до ст.22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”.
Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз”яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
6.6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарних засіданнях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов”язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.
6.7. Депутат має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за дорученням міської ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень.
У разі виникнення порушення законодавства України депутат звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат ради доповідає на сесії або на засінанні органу, за дорученням якого здійснювалася перевірка.

Стаття 7. Депутатські фракції та групи міської ради

7.1.Формування депутатських фракцій:
Депутати міської ради на основі єдності поглядів та партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох чоловік. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
7.2. Принципи формування депутатських груп, фракцій:
Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії та в одноманданих виборчих округах. Право на створення депутатської фракції мають політичні партії, які отримали на виборах п’ять і більше відсотки голосів виборців.
Політична партія формує у міській раді депутатську фракцію та має право добровільно об”єднуватись з іншими фракціями утворюючи коаліцію депутатських фракцій.
Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути демократичними та не суперечити вимогам Конституції України, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” та цього регламенту.
7.3. Порядок вступу до депутатської фракції міської ради або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії.
7.4. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
7.5. Кожна депутатська фракція реєструється в міській раді. Умовою реєстрації є надходження письмового повідомлення про утворення депутатської фракції підписаного особисто кожним депутатом.
В письмовому повідомленні, що подається особою, яка очолює фракцію, зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та партійна приналежність, також прізвище голови депутатської фракції (уповноважених осіб), заступника, членів депутатської фракції, повна та скорочена назва, що збігається з назвою відповідної політичної партії.
7.6. Про вступ, вихід зі складу зареєстрованої депутатської фракції депутат повідомляє письмово про що оголошується головуючим на пленарному засіданні ради.
7.7. Інші внутрішні питання депутатської фракції регламентується Положенням про депутатську фракцію, що розробляється і затверджується відповідною фракцією.
7.8. Права депутатських фракцій, груп:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
2) попередне обговорювання кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
4) на оприлюднення своєї позиції з питань діяльності міської ради, життя територіальної громади міста у засобах масової інформації;
6) здійснювати інші права, передбачені законами України;
7) депутатські фракції та групи не можуть виступати від імені територіальної громади та міської ради.
Всі депутатські фракції мають рівні права на висвітлення своєї діяльності в місцевих ЗМІ.
7.9. Депутатські групи.
Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об”єднуватися в депутатські групи.
Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
7.10. Порядок утворення депутатських груп.
Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради сьомого скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів.
Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою.
7.11. Після оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції, групи, головуючий на сесії інформує про реєстрацію такої депутатської фракції, групи про їх кількісний склад, голову (уповноважену особу), заступників депутатської фракції, груп.
7.12. Діяльність депутатської групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено статтею 7 цього Регламенту;
2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об”єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідної ради.
7.13. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Розділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 8. Кількісний склад міської ради

8.1. Міська рада складається з 26 депутатів, які обираються відповідно до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
8.2. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входитиме менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів міська рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 9. Міський голова

9.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.
Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
9.2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання й закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах.
Міський голова обирається відповідною територіальною громадою шляхом таємного голосування і здійснює свої повговаження на постійній основі.
9.3. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
9.4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої ради - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
9.5. Міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента та відповідних органів виконавчої влади;
2) організовує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
4) рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень;
5) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур на посаду секретаря ради, секретаря виконавчого комітету, заступників міського голови ;
6) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;
7) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради;
8) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
9) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;
10) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень відповідної ради, її виконавчого комітету;
13) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;
14) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
15) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
16) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
17) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;
18) веде особистий прийом громадян;
19) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
20) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
21) видає розпорядження у межах своїх повноважень. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою.
Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради - у будь-який визначений ними термін.

Стаття 10. Секретар міської ради

10.1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови.
10.2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено Законом.
10.3. Секретар міської ради:
1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:
- здійснює повноваження міського голови;
- скликає сесії ради;
- веде засідання ради;
- підписує протоколи сесії та її рішення;
2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
5) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших, комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов”язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної
влади та місцевого самоврядування;
8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов”язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов”язані з діяльністю ради та її органів;
10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України „Про місцеве самоврядування” та цього Регламенту.
11) за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови згідно з положеннями цього регламенту.
12) за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов”язані з діяльністю ради та її органів.
10.4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 11. Виконавчий комітет міської ради

11.1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноваження. Після закінчення повноважень ради (міського голови) її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
11.2. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі відповідно: міського голови, заступників голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
До складу виконавчого комітету міської ради входить секретар міської ради.
11.3. Очолює виконавчий комітет міський голова.
11.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов”язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат пов”язаних з виконанням обов”язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
11.5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
11.7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.
11.8. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря міської ради.
Виконавчий комітет ради:
1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
11.9. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності - чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.
11.10. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.
Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.
У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію його рішення своїм розпорядженням внести це питання на розгляд відповідної ради.
11.11. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Стаття 12. Постійні комісії міської ради

12.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету, є відповідальними перед міською радою і їй підзвітні.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Кількісний і персональний склад постійних комісій затверджується радою.
До складу постійних комісй не можуть бути обрані - міський голова, секретар міської ради.
Питання використання бюджетних коштів попередньо розглядаються у профільних депутатських комісіях, пропозиції яких направляються для вивчення та прийняття остаточного рішення в комісію з питань планування, бюджету, фінансів.
12.2. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи відповідних постійних комісій ради визначається Положенням про постійні комісії ради, яке затверджується міською радою.
12.3. В Борщівській міській раді діють такі постійні комісії:
- з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних
інтересів громадян;
- з питань планування, бюджету та фінансів;
- узгоджувальна комісія з земельних питань;
- з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту;
- з питань соціального захисту населення, забезпечення воїнів АТО та їх сімей ;
- з питань екології та житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, зв”язку та підприємницької діяльності.
12.4. Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, вивчають і готують інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні документи.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації постійної комісії, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.
12.5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
12.6. Діяльність постійних комісій координується секретарем міської ради.
12.7. Кожна постійна комісія працює за своєю функціональною спрямованістю згідно плану роботи, затвердженого відповідною комісією.

Стаття 13. Тимчасові контрольні комісії міської ради

13.1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
13.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та обрання її голови вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
13.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв”язку з її роботою.
13.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 14. Планування роботи міської ради

14.1. Діяльність міської ради здійснюється відповідно до планів, які затверджується на черговому пленарному засіданні ради щорічно.
План роботи ради визначає головні напрямки діяльності ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційно-масових заходів та виконавців.
14.2. Проект плану роботи ради розробляється та обговорюється на засіданні постійних профільних комісій міської ради з урахуванням пропозицій депутатів ради.
Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання проводиться з урахуванням вимог ст.32 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
14.3. Організація виконання плану роботи ради покладається на постійні комісії ради та апарат міської ради.
14.4. Плани роботи постійних комісій ради складаються на поточний рік та затверджуються на засіданні постійних комісій ради. Вони можуть коригуватись у випадку включення до них позапланових питань за дорученням ради, голови міської ради, його заступників, за пропозицією членів постійних комісій, інших депутатів ради.

Стаття 15. Скликання сесії міською радою та її пленарних засідань

15.1. Сесія міської ради є основною формою діяльності ради. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій.
15.2. Сесію міської ради скликає міський голова.
Сесія скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.
Сесія міської ради повинна також бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.
15.3. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради - сесія скликається секретарем міської ради.
Сесія скликається у випадках:
1) якщо сесія ради не скликається міським головою у строки, передбачені ст.15.2. цього Регламенту;
2) якщо міський голова, секретар міської ради без поважних причин не скликали сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету відповідної ради;
3) якщо у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб”єктів, передбачених пунктом 1 частини 1 цієї статті - скликається депутатами міської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
15.4. Першу сесію новообраної міської ради скликає відповідна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.
Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
15.5. Наступні сесії ради скликаються міським головою, окрім випадків, які передбачені законом.
15.6. Рішення (розпорядження голови, в разі відсутності голови – секретарем міської ради, пропозиція третини депутатів або постійної комісії) про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення району не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення ради, - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
15.7. Якщо сесія міської ради складається з двох і більше пленарних засідань про, що приймається рішення ради, яким предбачається дата скликання наступного пленарного засідання (термін між пленарними засіданнями не повинен перевищувати трьох тижнів).
15.8. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більш половини депутатів від загального складу ради. У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.
Для визначення її правомочності беруться дані реєстрації депутатів, яка проводиться на початку пленарного засідання сесії та після обідньої перерви.

Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 16. Підготовка питань до розгляду на засіданні ради

16.1. Суб”єктами подання проектів рішень виступають міський голова, постійні комісії, депутати, виконавчий комітет, голова місцевої державної адміністрації не пізніше як за 5 днів до початку пленарного засідання ради.
Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
16.2. Матеріали, які вносяться на розгляд міської ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються та розглядаються постійними комісіями, управліннями і відділами міськвиконкому з питань, що входять до компетенції міської ради, депутатськими фракціями і групами із залученням, у разі потреби, представників громадських об’єднань.
16.3. При підготовці проектів рішень суб”єкти ініціативи повинні дотримуватись таких вимог:
- відповідності підготовлених проектів рішень Конституції України, законодавчим і нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису;
- на розгляд сесії міської ради не вносяться проекти рішень, які не відносяться до її компетенції.
16.4. Проект рішення нормативно-правового характеру ради має містити пункт про оприлюднення та про термін набрання ним чинності.
16.5. Проекти рішень міської ради підлягають обов”язковому розгляду у постійних комісіях не пізніше як за 3 дні до початку пленарного засідання.

Стаття 17. Відкриття пленарного засідання міської ради

17.1. Сесію міської ради відкриває і веде і закриває міський голова. Тривалість роботи сесії визначається радою. На сесії ради робота ведеться на державній мові України. Виступаючі мають право під час виступу користуватись мовою, якою вони бажають.
Пленарне засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів ради від загального складу ради. Головуючий на пленарному засіданні перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує повноважність пленарного засідання ради, про що робиться відповідна відмітка в протоколі пленарного засідання ради.
17.2. Після відкриття та закриття сесії виконується Державний Гімн України.
17.3. На засіданні сесії міської ради можуть бути присутні депутати інших рад з правом дорадчого голосу. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, преси, радіо.
Громадяни, які за власним бажанням хочуть взяти участь у роботі сесії, не пізніше як за три дні повідомляють апарат міської ради, який за погодженням з міським головою або секретарем міської ради здійснює запрошення. Запрошені не можуть втручатися в роботу сесії ради. Засідання ради можуть транслюватися по радіо за рішенням міської ради.
17.4. Депутат зобов”язаний зареєструватись (підтвердити реєстрайію своїм підписом) і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Про те, що депутат ради не може взяти участь у пленарному засіданні або може спізнитись на його відкриття, він повинен повідомити голову міської ради або секретаря до початку пленарного засідання ради, вказавши причини. Про намір достроково залишити пленарне засідання депутат ради зобов”язаний поінформувати головуючого на пленарному засіданні ради.
17.5. За пропозицією головуючого або депутата ради, підтриманою не менш як однією третиною депутатів ради, під час засідання може проводитися поіменна перереєстрація.
Переререєстрація депутатів протягом пленарного засідання проводиться головуючим на сесії районної ради.

Стаття 18. Порядок проведення пленарного засідання міської ради

18.1. Пленарне засідання ради починається з повідомлення головуючого на засіданні ради про кількість присутніх депутатів ради.
Оголошення заяв, повідомлень, депутатських запитів та відповідей на депутатські запити проводить головуючий на засіданні.
18.2. Після підтвердження головуючим повноважності пленарного засідання ради більшістю від загального складу ради затверджується порядок денний пленарного засідання.
18.3. Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням ради.
18.4. Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради:
- включення питань до порядку денного сесії;
- зміна порядку денного;
- формування послідовності (черговості) питань порядку денного;
- визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;
- встановлення регламенту для виступаючих на сесії ( з урахуванням їх кількості);
- визначення порядку трансляції сесії по радіо;
- прийняття рішення про проведення закритого засідання сесії;
- обрання лічильної комісії та секретаріату;
- проведення таємного голосування;
- та інші.
Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляються протокольно.
Обов”язковою умовою включення окремо внесених депутатами питань до порядку денного сесії є попереднє обговорення їх у комісіях або за умови, коли сесія скликається у виняткових випадках.
18.5. Порядок роботи пленарного засідання ради регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання ради.
Пленарні засідання сесії міської ради, як правило розпочинаються о 14, 15 годині і закінчуються не пізніше як о 18 годині.
Після кожних 2 години роботи пленарного засідання ради може оголошуватися перерва у засіданні тривалістю 20 хв., а за необхідності рада може встановити інший порядок роботи пленарного засідання.
З метою узгодження позицій депутатів фракцій та груп на прохання уповноважених представників фракцій чи груп, головуючий оголошує позачергову перерву на 10 хв. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання.
Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється радою. Для доповідей як правило надається до 30 хв., для співдоповідей - 15 хв. Для виступів в обговоренні надається до 5 хв. для реплік, в т.ч. з мотивів голосування - до 3 хв. Часовий регламент може бути змінений за рішенням ради.
Питання „Різне” вноситься в порядок деннний кожної сесії за рішенням самої ради і розглядається в кінці сесії після обговорення всіх питань порядку денного. Для розгляду питання „Різне” відводиться не більше 20 хвилин. Для виступу надається час до 3 хв. і бажаючі виступити з питання „Різне” подають записки. Слово для виступу, довідок, зауважень та пропозицій з кожного питання одному депутату може надаватись не більше одного разу. З питань „Різне” приймаються протокольні рішення або доручення районної ради та його голови. Проблеми, які порушуються під час розгляду питання „Різне” надсилаються листами виконавцям для поглибленого вивчення та подальшого реагування.
18.6. Під час проведення сесії міської ради її депутати розміщуються в передніх рядах залу засідань ради. Для осіб запрошених на засідання, відводяться наступні за депутатським корпусом ряди залу засідань. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу районної ради, зобов”язані утримуватись від проявів схвалення чи не схвалення рішень, додержуватись порядку і підкорення розпорядженням головуючого.
18.7. Міська рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться, після прийняття його за основу.
18.8 Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, представнику фракції, групи, якщо його уповноважила відповідна комісія, депутатська фракція група, виступити від її імені. Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.
З одного і того ж питання депутат може виступити не більше одного разу. Слово з процедурних питань, для довідок, відповіді на запитання, роз”яснень головуючий може надати поза чергою. Після обговорення доповідачу за його бажанням надається заключне слово.
Присутнім на пленарному засіданні особам, які не є депутатами міської ради, крім депутатів інших місцевих рад, народного депутата України, голови районної державної адміністрації та голів місцевих рад при розгляді питання, що стосується відповідних територіальних громад, слово для виступу може надаватись за погодженням сесії міської ради.
Припинення дебатів проводиться за рішенням міської ради, яке приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх депутатів.
Внесені на сесії міської ради зауваження та пропозиції, тексти виступу депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються від мікрофона і подаються в письмовій формі через секретаріат сесії для долучення до інших офіційних документів сесії ради.
18.9. При необхідності за рішенням ради утворюється лічильна комісія в кількості не менше 3-х чоловік - для підрахування голосів по кожному з проектів рішень, передачі результатів голосування головуючому, організації таємного голосування. Стаття 19. Порядок голосування на пленарних засіданнях міської ради

19.1. Перед початком відкритого засідання головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточняє їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів ( від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийнято рішення.
Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням. Поіменне голосування проводить за списком депутатів голова лічильної комісії, а за його відсутності секретар, за відсутності секретаря член лічильної комісії, роблячи відмітки "за", "проти", "утримався". Результати голосування оголошує особа, яка проводила голосування. Відомість голосування за підписом голови та секретаря лічильної комісії передаються головуючому для оголошення про прийняття(не прийняття) рішення, відомість голосування надалі зберігається у секретаря міської ради. Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
19.2. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово не надається нікому.
У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.
19.3. Таємне голосування проводиться у випадках, визначених законодавством України.
19.4. В особливих випадках за окремим рішенням ради таємне голосування може здійснюватись за допомогою бюлетенів для таємного голосування за процедурою, визначеною рішенням ради. Бюлетень для таємного голосування виготовляється за формою, затвердженою лічильною комісією і виготовляється в її присутності.
У бюлетні повинні бути визначені пропозиції з питаня, по якому проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. В кінці переліку пропозицій міститься запис „Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.
19.5. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією.
19.6. Кожному зареєстрованому депутату ради видається один бюлетень членом лічильної комісії за списком депутатів після пред”явлення ними депутатського посвідчення.
Заповнення бюлетня здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.
У бюлетні для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата за якого він голосує позначку „плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь на його волевиявлення. Депутат може голосувати лише за одну пропозицію або за одного кандидата або ж не підтримати жодної з пропозицій чи жодного кандидата про що робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: „не підтримую жодної пропозиції” або „не підтримую жодного кандидата”.
Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.
Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії міська рада відкритим голосуванням приймає рішення про його затвердження. У випадку порушення процедури голосування може бути прийнято рішення ради про визнання голосування недійсним.
19.7. Недійсними вважаються бюлетні:
- невстановленого взірця;
- в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
- в якому зроблено позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата;
- в яких зроблено позначку в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: „не підтримую жодної пропозиції”;
- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: „не підтримую жодного кандидата”.
19.8. У випадку проведення таємного голосування посадових осіб кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу депутатів ради.
19.9. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини від загального складу ради.
19.10. На вимогу не менше 1\3 депутатів ради у всіх випадках, окрім виборів посадових осіб, проводиться поіменне голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома депутатів на пленарному засіданні сесії ради.
19.11. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, крім випадків встановлених цим Регламентом.

Стаття 20. Дисципліна та етика в діяльності міської ради

20.1. Присутні на пленарному засіданні ради не повинні перешкоджати викладеню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням розмовами по мобільному телефону, тощо) і вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні ради має право попереджувати про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити виступ депутата, а у випадку повторного порушення - позбавляти особу права виступу на цьому засіданні ради.
У разі повторного порушення вказаних вимог сесія доручає розглянути поведінку депутата на засіданні постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики.
20.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 21. Оформлення рішень міської ради. Протокол пленарного засідання міської ради

21.1. Протоколи сесії міської ради, прийняті нею рішення, підписуються міським головою, у разі його відсутності відповідно секретарем міської ради, а у випадках передбачених ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” - депутатом ради, який за рішенням ради головував на її засіданні.
21.2. Оригінали рішень ради, протоколи пленарних засіданнь зберігаються протягом усього скликання у секретаря міської ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.
21.3. Протоколи сесій ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою. Ці документи надаються депутатам ради загальним відділом за їх письмовим зверненням.

Стаття 22. Набрання чинності рішеннями міської ради

22.1. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття на сесії, якщо рада не встановила інший термін введення цих рішень в дію.
22.2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію.

Стаття 23. Дострокове припинення повноважень міської ради


23.1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:
- якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність у відповідність із законом;
- якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки встановлені законодавством, або рада не вирішує питань віднесених до її відання;
- за наявності підстав передбачених п.1. цієї статті, керуючись рішенням суду про визнання актів ради незаконними та висновками відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради.
- порядок проведення позачергових виборів міської ради визначається законом про вибори.