Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану м. Борщів Тернопільської області

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Борщівська міська рада Тернопільської області (48702, Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів, вул. Грушевського, 2).

Виконавець – СПД ФО Огоньок В.О.

Вид та основні цілі документу державного планування

         Генеральний план м. Борщів Борщівського району Тернопільської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

 • визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;
 • формування системи громадського обслуговування населення;
 • організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;
 • організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;
 • визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;
 • визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

При розробленні генерального плану враховуються Генеральна схема планування території України; схеми планування окремих частин території України, областей, районів та їх окремих частин; стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території; чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація; інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі затвердженого генерального плану будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст.19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території міста, зокрема:

- забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд;

- недостатній рівень озеленення міста;

- недостатні обсяги утилізації промислових відходів, відсутність роздільного збору твердих побутових відходів, відсутність потужностей з обробки відходів і, як наслідок, забруднення території (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) промисловими та побутовими відходами.

      

 

                                               Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту генерального плану міста, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки, Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Борщівської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020рр.; Програми соціально-економічного та культурного розвитку Борщівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки.

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітряного басейну.

Оновлення та модернізація промислових підприємств.

Водні ресурси

Відсутність очисних споруд.

Велика зношеність каналізаційних та водопровідних мереж.

Відсутність зливової каналізації та очисних споруд.

Виготовлення проекту загальноміських каналізаційних очисних споруд у м. Борщів (потужністю 2000 м3/добу).

Будівництво загальноміських каналізаційних очисних споруд у м. Борщів.

Виготовлення схем зливової каналізації та очищення зливових вод з територій населених пунктів.

Здоров’я населення

Незадовільна якість питної води.

Модернізація системи водопостачання з метою забезпечення населення громади якісною питною водою.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ.

Розміщення місця видалення відходів в межах населеного пункту.

Відсутність потужностей з обробки ТПВ.

Налагодження системи управління відходами, припинення їх вивезення на несанкціоновані сміттєзвалища.

Спорудження сміттєпереробних підприємств.

Упорядкування сміттєзвалищ міст, селищ і сіл та забезпечення сортування твердих побутових відходів.

Виготовлення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів області.

Впровадження технологій утилізації надлишків жому від переробки цукрових буряків.

Впровадження технологій повного використання, переробки та утилізації післяспиртової барди.

Оновлення контейнерного господарства, облаштування контейнерних майданчиків.

Впровадження процесу системи роздільного збирання ТПВ.

Створення потужностей з сортування та переробки ТПВ.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із виконанням генерального плану міста, наступні:

 • будівництво очисних споруд, що дозволить знизити рівень забруднення водних об’єктів;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень та зон рекреаційного призначення на території міста;
 • рекультивація існуючого сміттєзвалища та будівництво сміттєсортувальної станції, що позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

 

Розгляд альтернатив

У контексті СЕО генерального плану міста Борщів Тернопільської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Борщівська міська рада Тернопільської області (48702, Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів, вул. Грушевського, 2).

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Борщів Тернопільської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).